martes, 12 de mayo de 2009

Fitxa miniprojecte 2.5

TÍTOL: QUAN TENIM CURIOSITAT O DUBTES CERQUEM A INTERNET. I ARA, QUÈ PODEM FER?

AGENTS PERSONALS

- Aprenents: aula de primària d’un centre d’educació especial.
- Mediador: Tutora de l’aula, educadora i una alumna de transició a la vida adulta (TVA).
TECNOLOGIA MEDIADORA
- Ordinador amb connexió a Internet.
- Processador de textos: microsoft word
- Impressora.

DESCRIPCIÓ DEL PROBLEMA DE PERTINENÇA

- Estructura: el problema està ben estructurat, amb una situació prèvia establerta, un objectiu ben definit.
- Complexitat: depèn de la quantitat de temes, funcions i variables. Aquest no és molt complex ja que la seva solució en conjunt implica un conjunt restringit de variables i aquestes predictibles i controlables
- Especificat del camp: aquesta activitat està situada dins d’un context determinat i en una situació determinada i està basat en necessitats dels propis alumnes. Podríem dir que està dins dels problemes que usen regles ja que hi ha un objectiu clar però múltiples vies de solució, en aquest cas nosaltres decidirem trobar la informació rellevant en el menys temps possible utilitzant una eina que tenim a l’aula: l’ordinador.

PLANTEJAMENT DEL PROBLEMA ALS APRENENTS

El problema surt de forma natural a l’aula quan que sempre pregunta molt fa la següent pregunta: las llamas escupen?. Malgrat que ell ja sap la resposta, aprofitem perquè la resta coneguin aquest animal, coneguin la resposta.
Li vaig dir que jo no ho sabia però que ho podíem cercar. A on o podem cercar? La resposta molt guiada... a Internet. Sabeu com?
A partir d’aquí vam començar a treballar la cerca a Internet, tenint en compte els seus interessos.
Avui treballarem amb l’ordinador d’aula però els següents dies anirem a treballar a la sala d’ordinadors i cercarem coses que ens agraden, que volem saber, etc. I amb elles realitzarem diferents treballs.
Ja veureu que aprendrem molt. Ja que l’ordinador no només serveix per jugar.

CONTEXT DE L’ACTIVITAT

La primera sessió es realitzarà a l’aula del grup i les sessions posteriors es realitzaran a l’aula d’informàtica on treballaran per parelles o individualment cadascú amb el seu ordinador.

CARACTERÍSTIQUES COGNITIVES, EMOCIONALS, ACTITUDINALS I FÍSIQUES DELS APRENENTS

És un grup reduït de set alumnes amb edats compreses entre els 6 i els 9 anys. És un grup molt heterogeni i els alumnes necessiten el suport i la supervisió de l’adult, en diferent grau depenent de les seves capacitats.
És un grup molt mogut, que li costa acceptar les normes i mantenir l’atenció, però els hi agrada molt les TIC i els hi motiva força. (És una de les sessions on millor es treballa amb ells)

COMPETÈNCIES ESPECÍFIQUES

Les competències transversals que es pretenen treballar seran principalment:
Competència comunicativa lingüística i audiovisual: aquesta competència es essencial en la construcció del coneixement i pensament social crític: tractament de la informació. És important que els alumnes aprenguin a comunicar-se i expressar-se per escrit i amb els llenguatges audiovisuals, fen servir les tecnologies de l’educació.
Tractament de la informació i competència digital.
- Conèixer els elements bàsics de l'ordinador i les seves funcions.
- Guardar i recuperar la informació en l'ordinador
- Usar els navegadors d'Internet
- Utilitzar els cercadors per localitzar informació específica a Internet: Google.
- Usar un processador de textos per redactar documents, emmagatzemar-los i imprimir-los

CONTINGUTS: conceptual, procedimental i actitudinal.
CONCEPTUALS:
- Cercador Google.
- Processador de textos: Microsoft Word.
- Perifèrics: impressora.
PROCEDIMENTALS:
- Maneig segur de l’ordinador
- Utilització del cercador Google.
- Ús del programa Microsoft Word.
- Elaboració de document amb processador de textos.
- Ús de Word per redactar documents, guardar-los i imprimir-los.
- Obtenció d’informació i imatges de pàgines web.
ACTITUDINALS:
- Coneixement de les pàgines web com a font d’informació.
- Ús adequat de l’ordinador.
- Interès i motivació per l’activitat i per aprendre.
- Utilització de recursos tic.
- Manteniment de l’atenció i concentració.

SEQÜÈNCIA D’ACTIVITATS

Sessió 1:
Aquesta ens servirà per realitzar l’avaluació inicial i saber quins són els coneixements previs dels alumnes.
El grup a de treballar en equip i intentar cercar la pregunta: Las llamas escupen? Han d’engegar l’ordinador, entrar a sessió argo, cercar la icona d’Internet a la pantalla i cercar informació al Google de la llama, també hauran de cercar la imatge de l’animal ja que hi ha alumnes que no saben què és.
Sessió 2:
Sessió guiada per la mestra, fem les explicacions necessàries, ho escrivim a la pissarra i ells van seguint els passos.
Fem l’explicació de com cercar informació/fotos mitjançant el Google. Primer ensenyem la icona que han de clicar per entrar a Internet. Després escrivim la pàgina web (www.google.es), els ho fan a la vegada i una vegada han entrat expliquem el seu funcionament cercar informació o imatges. Primer treballarem amb imatges. Els alumnes han de practicar cercant totes les imatges que vulguin, amb supervisió de l’adult.
Sessió 3:
Hauran de fer els mateixos passos que a la sessió 2 però sense les indicacions de l’adult. Si tenen dificultats ho hauran de demanar. (30min)
Explicarem com han de guardar les imatges a la seva carpeta personal (que ja està creada), explicació oral, ho escrivim a la pissarra. (Els alumnes segueixen els passos de la mestra)
Sessió 4:
Cercar dues imatges al Google i guardar-les a la seva carpeta.
Treballem amb Word: inserir les imatges que han seleccionat i que estan guardades a la seva carpeta. També buscaran informació (escrita) al Google i hauran de copiar i enganxar.
Hauran de guardar i imprimir el document.
Aquest procediment s’haurà de continuar treballant durant algunes sessions més alternant amb altres activitats més lliures: edu365, jclic...

FONAMENTACIÓ PSICOPEDAGÒGICA

La fonamentació del projecte la trobaríem dins del constructivisme, tenint en compte els principis establerts per Jonassen.
Es basaria també en un aprenentatge significatiu on els alumnes són subjectes actius amb coneixements previs que no sons adquireixen informació, sinó que per l’acció educativa, transformen les seves estructures cognitives (constructiu) en l’aprenentatge entès com a activitat social (col•laboratiu).

PROCEDIMENTS I CRITERIS D’AVALUACIÓ

Avaluarem tenint en compte els objectius proposats.
L’avaluació serà continuada: avaluació inicial (tenint en compte els coneixements previs dels alumnes), avaluació formativa (amb anotacions, registres, observacions) i final.
S’avaluarà bàsicament mitjançant l’observació directa i sistemàtica a l’aula d’informàtica.
Per fer l’avaluació realitzarem una graella d’observació que ompliran la tutora, educadora i alumna de TVA.
Alguns ítems d’avaluació (sí, no, a vegades, amb ajut o sense):
- Inicia i tanca l’ordinador.
- Reconeix les icones de l’escriptori.
- Fa servir el navegador d’Internet i usa el cercador Google.
- Cerca imatges amb el Google.
- Utilitza Word.
- Obre i desa un document.
- Imprimeix fent clic a la icona d’imprimir.

martes, 21 de abril de 2009

Miniactivitat PAC 2.3
Conclusions

L’elaboració d’aquest document i d’aquesta miniactivitat m’ha permès continuant llegint i aprenent de forma significativa gràcies als meus companys d’aula i a les seves intervencions; el fet de realitzar un amap d’un fil del debat CTS que encara no havia participat m’ha fet doncs construir més coneixements.

El debat és una eina d’intercanvi de coneixements, ens ha facilitat l’aprenentatge significatiu. El fet de que estigui tant ben organitzat, estructurat i dissenyat en a permès continuar creant i compartint coneixements d’una manera molt fàcil i també hem pogut utilitzar les funcionalitats que ofereix l’entorn virtual on la interacció i les aportacions dels companys són indispensables i necessàries ja que sense aquestes no podríem continuar aprenent.

Personalment he de dir que estic fent uns grans canvis tant a nivells dels esquemes mentals com a la visió que tenia de les TIC i la seva utilització en el món especialment de l’educació. I tot això gràcies a vosaltres.
martes, 7 de abril de 2009

Miniactivitat 2.1: conclusió i canvi avaluació inicial

CONCLUSIÓ:

Amb la realització de la PAC1 hem fet un canvi conceptual mitjançant l’experiència i la reflexió. S’ha produït un procés cognitiu de construcció de coneixement vers la relació de quatre conceptes com tecnologia, ciència, societat i educació, i s’ha produït per què hem canviat la manera d’entendre els conceptes i marcs conceptuals. I com ens hem adonat? Doncs analitzant les respostes fetes en l’avaluació inicial i el mapa conceptual realitzat, i com ara, després de l’aprenentatge modifiquem les nostres respostes argumentant-les en funció dels nous coneixements adquirits.

Segons diferents teòrics, la primera condició per a que es produeixi un canvi conceptual és que els alumnes es sentin insatisfets amb les idees prèvies. Personalment he de dir que aquest era el meu cas, tenia concepcions errònies de les noves tecnologies i també de la relació entre Ciència, tecnologia, societat i educació.

El canvi conceptual que s’ha produït és important, i suposo que encara em queda molt per aprendre. Jo crec que el treball que he realitzat m’ha ajudat molt a fer un bon aprenentatge significatiu. Aquest ha existit gràcies a aquesta comunitat d’aprenentatge on he compartit experiències, he defensat teories, he participat en un gran debat sobre CTS intentant sempre argumentar les meves aportacions.

A més a més he de dir que el canvi conceptual ha estat significatiu ja que compleix els principis següents:

· Aprenentatge actiu: ja que he realitzat la lectura dels materials, les aportacions al fòrum i al debat tant dels meus companys com del consultor.

· Aprenentatge col·laboratiu: ja que he anat construint els meus coneixements amb la ajuda dels meus companys/es, les seves aportacions i també les del consultor. De la mateixa manera que jo també he intentat donar la meva opinió a la resta de companys.

· Aprenentatge constructiu: ja que les primeres activitats les vaig realitzar a partir dels meus models mentals basats en coneixements previs. Aquest s’han anat modificant per acomodar les idees noves i també s’han construït nous models de coneixements.

· Intencional: ja que jo volia que es produís aquest canvi, he estat molt interessada i motivada en elaborar les diferents activitats.

· Conversacional: ja que he pogut construir els meus coneixements a partir de les interaccions amb els companys/es.

· Contextualitzat: qualsevol concepte s’ha d’emmarcar dins d’un context sinó se li treu significat.

· Reflexiu: ja que m’ha fet pensar, tot allò que he après i m’ha fet reflexionar sobre els processos i decisions ha estat en les activitats que se’ns ha plantejat, en el debat, en el blog.

Gràcies a tot això i desprès de tanta feina puc dir que crec que s’ha produït un veritable canvi conceptual a més a més d’una ampliació de conceptes. He descobert un gran univers, he millorat i crec que s’ha donat en mi un gran canvi d’actitud i tot gràcies a la tecnologia, als materials, a la comunitat virtual i al treball del consultor i dels companys d’aula.


CANVI AVALUACIÓ INICIAL

Aquests són els meus canvis desprès d’haver llegit les lectures, haver participat en el debat CTS, en el fòrum, entre d’altres aspectes.

TE2) L’objecte principal de la Tecnologia Educativa és oferir un bon ventall de tècniques per als docents: ___6___

CC2) Aprenc tant dels companys com dels materials i consultors: ___10___

TC1) Els professionals de l’educació han de ser competents en les tècniques que asseguren la correcta transmissió del coneixement : ___4_____ 10 En quant a la TC1 he de dir que vaig caure en les preguntes trampa ja que vaig entendre tècniques com a sinònim de tecnologia, després de llegir les lectures, participar en el debat, en el fòrum i en el blog, la meva opinió ha canviat ja que estic totalment d’acord amb l’afirmació.

DT2) La tecnologia es basa en la ciència per la qual cosa és neutral en relació a prejudicis, valors i actituds: __3___ La neutralitat de la tecnologia és un dels mites més assumits en la nostra societat referent a les tecnologies exposats per Cabero. S’ha de tenir en compte que “cap tipus de tecnologia es desenvolupa en el buit, sinó en un espai sociohostòric, cultural i polític concret”.

CC1) Les aules de la UOC són una comunitat d’aprenentatge: __10___10 I a més permeten un aprenetatge actiu, col·laboratiu i constructiu.

DU2) Els debats virtuals suposen perdre força hores amb poc benefici personal: __3___2 Ens ajuden a que l’aprenentatge sigui més significatiu.

TE1) La Tecnologia Educativa per a psicopedagogs consisteix en assegurar un bon domini de les TIC: ___4____

DU1) Els debats a la UOC poden millorar moltíssim: __3____8 Respecte la DU1 pujaria la meva puntuació (DU1: 3>>7), ja que he pogut comprovar que és cert que els debats poden millorar, especialment amb les noves pautes d'argumentació o l'argumentació en forma gràfica. Els debats virtuals funcionen si hi ha una bona organització, amb les pautes i normes que s’han de seguir. Aquest ha estat el primer debat que he fet a la UOC ben organitzat, amb carpetes i fils a escollir, amb participacions argumentades.

TC2) Les TIC són necessàries per transmetre els continguts als alumnes: ___5_____

DT1) El canvi tecnològic determina el canvi social: ___8_____2 En la DT1 S’ha produït un canvi conceptual. Vaig puntuar amb un 8 la pregunta si el canvi tecnològic determinava el canvi social. Aquí crec que jo sí que he fet un canvi. Tenia una concepció força determinista de la tecnologia, en el sentit que creia que allò tecnològic condicionava allò social. Interpretava que certes innovacions tecnològiques provocaven transformacions socials radicals. Però ara ja no ho tinc tan clar, és responsabilitat exclusiva de la tecnologia o és el context històric i sociocultural el que ha contribuït a configurar aquestes noves formes de comunicació? El canvi tecnològic no determina el canvi social perquè la tecnologia no és autònoma ni neutral. Tecnologia i societat no tenen una relació jeràrquica, sinó que estan en contínua interacció, no es pot delimitar clarament on comença una i on acaba l'altra.